Bouw en verbouw, welstand

navigation_sitewide_header

Lees voor

Bouw en verbouw, welstand

Samenvatting

De gemeente kan bepalen dat een bouwplan moet voldoen aan de redelijke eisen van welstand. Hebt u een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen, dan kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie. Deze commissie beslist of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen.

In de welstandsnota van de gemeente staan de welstandseisen. Op basis hiervan kunt u zelf inschatten of uw bouwplan aan de eisen voldoet. Is dat zo, dan mag de omgevingsvergunning niet om redelijke eisen van welstand worden geweigerd.

Voorwaarden

De gemeente legt de redelijke eisen van welstand vast. Deze eisen gaan over:
  • de karakteristiek van de bestaande bebouwing
  • de openbare ruimte
  • het landschap
  • de stedenbouwkundige context
  • massa, structuur, maat en schaal, detaillering, materiaalkeuze en kleurstelling
  • samenhang in het bouwwerk (de onderlinge relatie tussen samenstellende delen)

Gang van zaken

Wilt u (ver)bouwen, dan dient u eerst bij de gemeente een aanvraag in voor een omgevingsvergunning. Uw aanvraag wordt beoordeeld volgens een vaste procedure. De gemeente bekijkt of uw bouwplan past binnen de regels van het bestemmingsplan. Ook kan de gemeente een oordeel vragen aan de welstandscommissie. Deze commissie brengt dan advies uit aan de gemeente. Dit advies wordt door de gemeente gehecht aan de vergunningsaanvraag. Is het oordeel van de welstandscommissie positief, dan wordt uw plan getoetst aan de bouwtechnische eisen (het Bouwbesluit).

Meenemen

  • Uw aanvraag voor een omgevingsvergunning (onderdeel bouwen).
  • Een schets van de gewenste bebouwing (gevelaanzichten bestaand en nieuw op schaal 1:100).
  • Een situatieschets.
  • Foto's van de huidige situatie en aangrenzende bebouwing.

Tips

Vraag een principeoordeel aan

Wilt u een nieuwbouw, grote renovatie of omvangrijke verbouwing realiseren? Het is dan verstandig om eerst zelf een schets te maken van wat u wilt bouwen en deze schets aan de welstandscommissie voor te leggen. De commissie geeft dan een principeoordeel. Zo voorkomt u hoge architectkosten voor het ontwerp van een bouwwerk dat niet door de welstandscommissie wordt geaccepteerd.

Bevoegd gezag

gemeente

Uitvoerder

gemeente

Resultaat

verklaring