Bouwen of verbouwen / Omgevingsvergunning

Bent u van plan om uw woning of bedrijf te (ver)bouwen? Of wilt u bijvoorbeeld een boom kappen of een dakkapel aanbrengen? Misschien moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

Doe eerst een vergunningcheck voor inwoners of bedrijven. U weet dan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

Als blijkt dat u een omgevingsvergunning nodig heeft, kunt u die aanvragen via het Omgevingsloket.

Verleende omgevingsvergunningen

Wilt u weten welke omgevingsvergunningen momenteel zijn verleend dan kunt u terecht op de website overheid.nl

Volg het stappenplan waarmee u kunt checken of u vergunningsvrij mag bouwen of een omgevingsvergunning moet aanvragen:

 1. Niet voor alle bouwplannen hebt u een vergunning nodig. Op het Omgevingsloket online kunt u een vergunningscheck doen.
 2. Uw bouwplan krijgt alleen een omgevingsvergunning als het past in het bestemmingsplan. Daarin staat precies waar wat gebouwd mag worden. Past uw uitbreiding binnen het bestemmingsplan? Dan mag u in sommige gevallen vergunningsvrij bouwen. Past uw bouwplan niet het bestemmingsplan? Dan mag u niet zomaar gaan bouwen. Wel kunt u voor uw bouwplan bij de gemeente vragen om van het bestemmingsplan af te mogen wijken. Kijk dus of uw bouwplan past in het bestemmingsplan voor het gebied waar u wilt (ver)bouwen. U vindt ze op ruimtelijkeplannen.nl. U vindt hier ook de voorbereidingsbesluiten. Hierin staat of de gemeente bezig is het bestemmingsplan aan te passen.
 3. Heeft uw bouwplan gevolgen voor het parkeren in de buurt? Ook dan is een omgevingsvergunning sowieso nodig. Denk aan het vergroten van een bedrijfspand, het verwijderen van parkeerplaatsen en het splitsen van een woning.

Voorbeelden

Wanneer kunt u vergunningsvrij bouwen? Wanneer hebt u een omgevingsvergunning nodig? Informatie over de meest voorkomende verbouwingen en bouwplannen.

Een eerste gesprek met de gemeente over uw bouwplannen is gratis

Ja, maak daarvoor een afspraak. Een gesprek kan 3 uitkomsten hebben:

 • een omgevingsvergunning is niet nodig
 • een omgevingsvergunning is wel nodig. U krijgt te horen welke gegevens u  nodig hebt om een vergunning aan te vragen
 • is het plan is in strijd met het bestemmingsplan, dien dan eerst een principeverzoek in.  Zie: principeverzoek indienen

Bijvoorbeeld voor het:

 • Aanleggen van een weg
 • Afwijken van een bestemmingsplan
 • Bouwen of verbouwen van een woning of bedrijf
 • Aanbrengen van reclame  (zoals een reclamebord)
 • Slopen of verbouwen van een monument
 • Plaatsen van een aan-, bij- of uitbouw (bijvoorbeeld plaatsen van een  tuinhuisje, schuurtje, berging)
 • Plaatsen van een dakkapel
 • Kappen van een monumentale boom
 • Maken van een uitrit
 • Tijdelijk plaatsen van roerende zaken (bijvoorbeeld een container) op of aan de weg

De kosten voor een omgevingsvergunning hangen af van het soort activiteit waar u de vergunning voor aanvraagt. De tariefstelling is niet eenvoudig. Het volledige overzicht vindt u in onze Tarieventabel Legesverordening.

Check of uw plan binnen het bestemmingsplan past op Ruimtelijkeplannen.nl. Blijft het onduidelijk, neem dan contact op met de gemeente.

Alle bekendmakingen over vergunningen publiceren wij op de website van de Overheid.

Er is een beslistermijn van 8 weken bij eenvoudige aanvragen, zoals bouwen en kappen, gerekend vanaf de ontvangstdatum van de aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Wanneer het ons niet lukt om binnen deze termijn een beslissing te nemen, wordt de vergunning van rechtswege verleend.

Er is een beslistermijn van 26 weken bij complexere aanvragen. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure kan de vergunning echter niet van rechtswege worden verleend.

Een omgevingsvergunning voor de activiteit (ver)bouwen moet altijd worden beoordeeld op redelijke eisen van welstand. In de welstandsnota zijn o.a. de volgende criteria opgenomen:

 • de aanvaardbaarheid van het bouwwerk in relatie tot de karakteristiek van de reeds aanwezige bebouwing
 • de openbare ruimte, het landschap dan wel de stedebouwkundige context
 • massa, structuur, maat en schaal, detaillering, materiaalkeuze en kleurstelling
 • samenhang in het bouwwerk voor wat betreft de onderlinge relatie tussen de samenstellende delen ervan

Bodemonderzoek

 • opvragen via het Bodemloket van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)
 • vast stellen of de bodemkwaliteit geschikt is
 • ter voorkoming van bouwen op verontreinigde grond

Archeologie

 • wordt meegenomen bij alle ruimtelijke plannen waarbij bodemverstoring optreedt
 • voor meer informatie zie Archeologie

 

De gemeente houdt toezicht op de bouw. Heeft u geen vergunning of bouwt u niet volgens de vergunning? Dan kan de gemeente de bouw stil leggen. Of u zelfs het gebouw laten afbreken.

Ja, de gemeente kan bij de aanvraag van bepaalde vergunningen, subsidies en bij vastgoedtransacties een Bibob-onderzoek doen. Met zo’n integriteitsonderzoek wil de gemeente voorkomen dat ze criminele activiteiten faciliteert. Ook beschermt de gemeente zo de bonafide ondernemers.