Omgevingsvergunning aanvragen

U vraagt een omgevingsvergunning aan via het omgevingsloket
 • 1 vergunning om meerdere activiteiten aan te vragen;
 • voorbeelden activiteiten:  nieuwe dakkapel,  nieuw bedrijfspand, plaatsing van een beschoeiing of een monument verbouwen;
 • online regelen met DigiD. Voor bedrijven met eHerkenning;

naar omgevingsloket.nl

Verleende omgevingsvergunningen

Wilt u weten welke omgevingsvergunningen momenteel zijn verleend dan kunt u terecht of de website overheid.nl

Meer weten

Via het omgevingsloket kunt u vergunningen aanvragen die u nodig heeft voor:

 • aanleggen
 • bouwen of verbouwen
 • bouwwerk brandveilig gebruiken
 • in -en uitrit
 • bomen kappen
 • milieu
 • monument
 • slopen
 • strijdig gebruik

Controleer het bestemmingsplan

Check of uw plan binnen het bestemmingsplan past op www.ruimtelijkeplannen.nl.  Blijft het onduidelijk, neem dan contact op met de gemeente

Contact & openingstijden


Termijnen


Beslistermijn 8 weken bij eenvoudige aanvragen, zoals bouwen en kappen, gerekend vanaf de ontvangstdatum van de aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Wanneer het ons niet lukt om binnen deze termijn een beslissing te nemen, wordt de vergunning van rechtswege verleend.

Beslistermijn 26 weken bij complexere aanvragen. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure kan de vergunning echter niet van rechtswege worden verleend.


Welstand

Een omgevingsvergunning voor de activiteit (ver)bouwen moet altijd worden beoordeeld op redelijke eisen van welstand. In de welstandsnota zijn o.a. de volgende criteria opgenomen:

 • de aanvaardbaarheid van het bouwwerk in relatie tot de karakteristiek van de reeds aanwezige bebouwing
 • de openbare ruimte, het landschap dan wel de stedebouwkundige context
 • massa, structuur, maat en schaal, detaillering, materiaalkeuze en kleurstelling
 • samenhang in het bouwwerk voor wat betreft de onderlinge relatie tussen de samenstellende delen ervan

Toezicht na afgeven omgevingsvergunning

De gemeente houdt toezicht op de bouw. Bouwt u niet volgens de vergunning? Dan kan de gemeente de bouw stil leggen. Of u zelfs het gebouw laten afbreken.


Kosten

Voor een overzicht van de kosten van een aanvraag zie: Leges

Bodemonderzoek en archeologie

Bodemonderzoek

 • opvragen via het Bodemloket van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD)
 • vast stellen of de bodemkwaliteit geschikt is
 • ter voorkoming van bouwen op verontreinigde grond

Archeologie

 • wordt meegenomen bij alle ruimtelijke plannen waarbij bodemverstoring optreedt
 • meer informatie zie archeologie

Overleg over uw bouwplannen

Overleg uw bouwplannen als u niet zeker weet of u een omgevingsvergunning krijgt

zie overleg over uw bouwplannen