Veelgestelde vragen

Hieronder een overzicht van vragen en antwoorden met betrekking tot de planvorming voor herontwikkelingslocatie Zilverstraat/Hoogstraat. Dit document wordt gedurende het proces verder uitgebreid en bijgewerkt, afhankelijk van de actualiteit en vragen die spelen.

Deze locatie is al jaren braakliggend; al sinds het vertrek van firma De Bruin. De Hoogstraat vestigt het huidige stadskantoor met burgerloket. De gemeente wil nu deze locatie aanpakken en zou graag zien dat er nieuwe bebouwing wordt ontwikkeld, passend bij deze omgeving en die recht doet aan dit historisch stuk van Enkhuizen aan de Oosterhaven. 

In de Structuurvisie Enkhuizen is het gebied rondom de Oosterhaven aangeduid als gebied voor ontwikkeling en in het bestemmingsplan wordt de locatie aangemerkt als een ontwikkelingslocatie voor een gemengd gebied met mogelijke functies wonen, kleinschalige bedrijvigheid en horeca.

Het project zit nu in de voorbereidingsfase. Daarin wordt het plan verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Daarnaast start de voorbereiding voor het wijzigen van het bestemmingsplan; de zogenaamde planologische procedure. Daarna volgt de realisatiefase. In die fase worden de woningen gebouwd. 

We zijn bezig met de voorbereidingsfase. Eind 2022 sluit de gemeente met de ontwikkelaar een koop- en ontwikkelovereenkomst waarin alle afspraken over de ontwikkeling van het woningbouwplan staan. In 2023 gaat de projectontwikkelaar het plan verder uitwerken tot een definitief ontwerp. Daarbij betrekt de ontwikkelaar inwoners en andere belanghebbenden. Daarnaast start de voorbereiding voor het wijzigen van het bestemmingsplan; de zogenaamde planologische procedure.

In samenwerking met buurtbewoners hebben we een programma van eisen en wensen gemaakt voor het plan. De raad stelde 24 november 2021 het programma vast voor woningbouw en inrichting van de openbare ruimte op het terrein aan de Hoogstraat en Zilverstraat. In 2022 vond de aanbesteding plaats en dienden 13 inschrijvers een plan in. Henselmans Bouw & Ontwikkeling B.V. uit Noord-Scharwoude heeft het beste plan en won de aanbesteding. Het college van B&W heeft in november 2022 het werk voorlopig gegund aan Henselmans. De gunning is nog voorlopig omdat de koop- /ontwikkelovereenkomst uitgewerkt moet worden en inschrijvers (de nummers 2 en 3), die het dus niet zijn geworden, beroep kunnen indienen. Daarna volgt de definitieve gunning.

Hierin leggen we vast waar de ideeën en voorstellen van marktpartijen aan dienen te voldoen. Aan de hand van de eisen en wensen vraagt de gemeente een aantal partijen vervolgens een voorstel te doen. In een Programma van Eisen staan allerlei kaders; bijvoorbeeld in dat er een bepaalde parkeeroplossing vereist is, welk type woningen er (mogen) komen, wat de bouwhoogte mag zijn, maar ook dat de gemeente eisen stelt aan de inrichting van de openbare ruimte of wenst dat er extra maatregelen worden genomen om energie te besparen. Sommige zaken zijn harde eisen, sommige zaken zijn wensen om de marktpartijen uit te dagen om nog meer kwaliteit te leveren.

Dan begint de aanbestedingsfase. De gemeente nodigt dan meerdere marktpartijen uit om met voorstellen te komen. Die voorstellen worden dan besproken en beoordeeld.  Uiteindelijk wordt één partij geselecteerd.  

Dat gebeurt aan de hand van selectiecriteria die mede zijn gebaseerd op het Programma van Eisen. Ook financiën spelen een rol.

Ja, het stadskantoor wordt gesloopt en daarvoor in de plaats komt dit nieuwe plan.

Nee. Het college heeft besloten om in eerste instantie de ontwikkeling van de Zilverstraat en Hoogstraat te onderzoeken.

Ontwikkelaar Henselmans heeft het beste plan ingediend voor het woningbouwplan Zilverstraat-Hoogstraat. In het document Herontwikkeling Zilverstraat-Hoogstraat staan de eerste sfeerbeelden van hoe het plan eruit zou kunnen zien. De ontwikkelaar gaat dit plan na de definitieve gunning uitwerken tot een definitief ontwerp. Zie onderaan deze pagina de eerste beelden van het woningbouwplan

Er is een klankbordgroep samengesteld. In drie bijeenkomsten gaf deze groep input voor het Programma van Eisen voor het woningbouwplan. De ontwikkelaar gaat het plan verder uitwerken. Daarbij betrekt de ontwikkelaar ook inwoners en andere belanghebbenden. Bijvoorbeeld door het houden van bijeenkomsten, workshops, door het inzetten van een participatiewebsite. In het document Participatie, mobiliteit en duurzaamheid staat hoe de ontwikkelaar dit samen met de gemeente aanpakt.

Meer informatie?

Heeft u nog andere vragen of wilt u een link ontvangen voor de informatiebijeenkomst? Laat het ons weten via zilverstraat@sed-wf.nl