Terug naar het overzicht

Uitbreiding 380kV elektriciteitsnet Noord-Holland Noord

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en TenneT TSO B.V. zijn van plan om een nieuwe bovengrondse 380kV hoogspanningsverbinding voor elektriciteit aan te leggen, inclusief de daarbij behorende hoogspanningsstations. Het betreft de aanleg van een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding naar hoogspanningsstation Middenmeer150 en ten minste een 380 kV-hoogspanningsstation en een 380/150 kV-hoogspanningsstation. Het Voornemen en Voorstel voor Participatie met informatie over dit project ligt ter inzage tot en met 13 juli 2023 en is te vinden op 380 kV Netuitbreiding Noord-Holland Noord (rvo.nl). Iedereen kan hierop reageren.

Waarom netuitbreiding?

Het hoogspanningsnet voor elektriciteit in Nederland wordt steeds zwaarder belast. Door de energietransitie zet deze ontwikkeling de komende jaren versneld door. De huidige transportcapaciteit in Noord-Holland Noord is onvoldoende. Volgens berekeningen van TenneT neemt het aantal knelpunten in de periode 2023-2030 verder toe. Verdere uitbreiding van het bestaande 150kV-netwerk is ontoereikend voor het oplossen van de verwachte groei in vraag en aanbod van elektriciteit. Hiervoor is een nieuwe 380kV-verbinding met bijbehorende nieuwe hoogspanningsstations noodzakelijk.

Tussen 2031 en 2040 verwacht het Rijk een sterke groei van de windmolenparken op zee. Om elektriciteit van windmolenparken op zee aan land te brengen, wordt gekeken naar locaties in de Kop van Noord-Holland. Voor het transport van elektriciteit afkomstig van zee is een extra lijn van masten noodzakelijk, bovenop de lijn die nodig is om de knelpunten op te lossen. In het kader van de netuitbreiding naar Noord-Holland Noord onderzoeken we ook de effecten van deze extra lijn. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in de besluitvorming omtrent aanlandingen, dat in het kader van programma Verbindingen Aanlandingen Wind op Zee 2031 – 2040 plaatsvindt.

Voor meer informatie over de informatiebijeenkomsten en de procedure, en om het Voornemen en Voorstel voor Participatie te downloaden, kunt u terecht op de website van Bureau Energieprojecten: 380 kV Netuitbreiding Noord-Holland Noord (rvo.nl)

Meer informatie over het project zelf vindt u op de website van TenneT: www.tennet.eu/netuitbreidingnoordholland