Terug naar het overzicht

Inzien ontwerp-aanwijzingsbesluit voor ondergrondse containers en GFE cocons

De vuilniszakken op straat moeten verdwijnen. Dat staat in ons Afvalbeleidsplan. Daarom willen de gemeente Enkhuizen en HVC in de binnenstad ondergrondse verzamelcontainers plaatsen voor restafval. Ook komen er in de hele stad bovengrondse containers voor groente-, fruit- en tuinafval en etensresten. Om dit te kunnen regelen is een ontwerp-aanwijzingsbesluit nodig. Als u het hiermee niet eens bent kunt u een zienswijze indienen. Ook houden wij op 16 april een bewonersavond over het plaatsen van de nieuwe containers.

Ondergrondse containers

In de ondergrondse verzamelcontainers worden het restafval én plastic-, blik- en drinkpakken (PBD) verzameld. Het restafval en PBD wordt na inzameling nagescheiden, u hoeft uw PBD dus straks niet meer los aan te bieden.  

Containers voor gft en etensresten

Om het PBD uit het restafval te kunnen nascheiden is het belangrijk dat er geen gft en etensresten (GFE) tussen het afval zit. Daarom komen er ook bovengrondse verzamelcontainers voor GFE. Deze plaatsen we niet alleen in de binnenstad maar ook buiten de binnenstad, bij bestaande ondergrondse containers en op een aantal nieuwe plekken.

Verminderen zwerfafval en betere afvalscheiding

Door het plaatsen van ondergrondse containers kunnen we het probleem van vervuiling rond vuilniszakken oplossen. En het verbetert het straatbeeld in de binnenstad. En door daarnaast ook GFE containers te plaatsen zorgen we voor een betere afvalscheiding.

Plan voor inzamelplekken

Voor het gebruik van de nieuwe inzamelcontainers, worden in het aanwijzingsbesluit adressen aangewezen voor een inzamelplek. Wordt bij uw adres een plek aangewezen voor nieuwe ondergrondse verzamelcontainers en/of GFE cocons, dan kunt die vinden in de online omgeving.

Ook vindt u hier het Afvalbeleidsplan en de door het college vastgestelde Beleidsregels: Algemene eisen, richtlijnen en plaatsingsprocedure inzamelmiddelen en –voorzieningen Enkhuizen [link] bekijken.

Bewonersavond

Heeft u nog vragen of wilt u het locatieplan persoonlijk met ons bespreken? Dan nodigen wij u van harte uit op de bewonersavond. Deze vindt plaats op 16 april 2024, van 19:00 tot 21:00 uur in de brandweerkazerne Enkhuizen (Gerard Brandtweg 3). Aanmelden kan via afval@sed-wf.nl

Ontwerp-aanwijzingsbesluit en zienswijze

U kunt het ontwerp-aanwijzingsbesluit online bekijken op de website officiële bekendmakingen en op onze eigen website. Daarnaast zijn alle besluiten in te zien in het gemeentehuis van Enkhuizen.

Bent u het niet eens met dit ontwerp-aanwijzingsbesluit? Dan kunt u een zienswijze indienen. Een zienswijze is een reactie op een voorgenomen besluit. U kunt vanaf 27 maart 2024 een zienswijze indienen op het ontwerp-aanwijzingsbesluit. Uw zienswijze moet binnen 6 weken in ons bezit zijn, dus uiterlijk op 7 mei 2024.

Zienswijzen kunt u bij voorkeur schriftelijk indienen. Hoe u dat doet, leest u op onze website.

Na afloop van de reactieperiode behandelen we de zienswijzen. Deze worden in overweging genomen bij het maken van het definitieve aanwijzingsbesluit waarin de plekken voor de container(s) worden vastgesteld. U krijgt van ons een brief over het definitieve aanwijzingsbesluit.

Wij houden u op de hoogte

Alle bewoners ontvangen een brief met informatie wanneer zij de containers kunnen gebruiken. De planning is de containers deze zomer te plaatsen en in gebruik te nemen. Bewoners die een zienswijze insturen ontvangen daarnaast een aparte brief. Daarin staat onze reactie op de zienswijze en het definitieve aanwijzingsbesluit.

Informatie

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0228 of een mail sturen naar afval@sed-wf.nl.