Terug naar het overzicht

Locatieonderzoek ondergrondse afvalcontainers binnenstad Enkhuizen

De gemeenteraad heeft eind 2021 het Afvalbeleidsplan vastgesteld waarmee het restafval en plastic, blik en drinkpakken in de binnenstad ondergronds worden gebracht en gft en etensresten apart aangeboden kan worden in verzamelcontainers. Dit betekent dat de vuilniszakken uit het straatbeeld verdwijnen.

Proefsleuven

Inmiddels zijn een aantal mogelijke locaties voor de ondergrondse containers in beeld gebracht. Van 8 t/m 19 mei 2023 worden proefsleuven op deze locaties gegraven. Dit is nodig om te onderzoeken waar de ondergrondse containers geplaatst kunnen worden. Hierbij wordt onder meer gekeken naar kabels en leidingen en archeologische waarden.

Vervolg en vragen

Inwoners van straten waar proefsleuven worden gegraven zijn per brief geïnformeerd over de werkzaamheden. Naar verwachting is het gehele locatie onderzoek in het najaar van 2023 afgerond. Meer informatie over het onderzoek en de bijbehorende werkzaamheden kunt u hier teruglezen: ondergrondse-afvalcontainers-in-de-binnenstad.