Terug naar het overzicht

Vuilniszakken uit het straatbeeld

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De vuilniszakken verdwijnen uit het straatbeeld van de historische binnenstad in Enkhuizen. Daarvoor in de plaats komen ondergrondse containers voor verschillende soorten afval. Ook start de gemeente een campagne om afval beter te scheiden. Dit stelt het college voor aan de gemeenteraad in het Afvalbeleidsplan 2022 – 2025

Ondergrondse containers
Onderdeel van het plan is het plaatsen van één ondergrondse container voor restafval,
plastic, blik en drinkpakken (PBD) en aparte containers op wijkniveau voor groente, fruit, tuinafval en etensresten (GFT/e) in de binnenstad van Enkhuizen. Voor de inwoners in de binnenstad die nu al beschikken over rolcontainers aan huis verandert er niets. Ook in de rest van de gemeente Enkhuizen blijven de huidige rolcontainers aan huis staan. Waar nog geen voorzieningen beschikbaar zijn voor GFT/e, vaak bij hoogbouw, worden ook groene containers in de wijk geplaatst.

Participatie
Om te weten wat inwoners van het nieuwe beleid vinden is een inwonersavond gehouden en heeft onderzoeksbureau I&O, in opdracht van de gemeente, een inwonersonderzoek uitgezet. Uit de enquête blijkt dat de meerderheid van de inwoners het plaatsen van ondergrondse containers een goed idee vindt. Wel noemen zij als voorwaarde dat het straatbeeld netjes blijft, de afstand tot de containers niet te groot is en de kosten niet stijgen. Voor het onderzoek zijn 2.350 inwoners van de gemeente Enkhuizen van 18 jaar en ouder benaderd. In totaal hebben 845 inwoners de online vragenlijst ingevuld.

Vervolg
Op 7 december wordt het Afvalbeleidsplan 2022-2025 in de Commissie Grondgebied besproken. Vervolgens behandelen we het plan op 21 december in de gemeenteraad. Beide vergaderingen zijn live te volgen via enkhuizen.notubiz.nl. Plaatsing van ondergrondse containers en GFT/e voorzieningen vragen om een goede voorbereiding. Naar verwachting wordt in 2022 een inrichtingsplan voorgelegd aan de raad. Hierin staat bijvoorbeeld op welke locaties de containers worden geplaatst. Uiteraard worden inwoners na vaststelling van dat plan hier ook over geïnformeerd.