Eerste inschrijving in Nederland

U doet aangifte van eerste inschrijving wanneer u voor het eerst in Nederland komt wonen of wanneer u al eerder ingeschreven heeft gestaan maar voor 1 oktober 1994 bent vertrokken. U doet dit binnen 5 dagen na aankomst in Nederland en maakt hiervoor een telefonische afspraak via: 14 0228. U komt samen met alle personen voor wie de aangifte geldt, dus ook kinderen.

  • identiteitsbewijs, paspoort of ander documenten waaruit uw nationaliteit blijkt
  • geboren in het buitenland: een akte van geboorte
  • bij een vreemde nationaliteit een bewijs van aanmelding bij de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND)
  • indien van toepassing: een huwelijksakte een echtscheidingsakte of een akte als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden
  • bij burgers afkomstig van de Nederlandse Antillen of Aruba een bewijs van uitschrijving

Soms is het nodig dat u buitenlandse documenten laat legaliseren in het land waar u vandaan komt. Dat laat de echtheid van een document zien. Soms ook moeten de documenten vertaald zijn.

Wilt u zich inschrijven? Dan moet uw verblijf in Nederland rechtmatig zijn. U verblijf is rechtmatig als:

  • u de Nederlandse nationaliteit hebt
  • u de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie hebt
  • u een geldige verblijfsvergunning hebt
  • u een bewijs van aanmelding bij de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND) hebt

Verhuist u vanuit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten? Dan hebt u een bewijs van uitschrijving nodig.