Woo-verzoek indienen

Iedereen kan de overheid, dus ook de gemeente, verzoeken om informatie. Sinds 1 mei 2022 geldt de Wet open overheid (Woo). Deze wet vervangt de huidige Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

De Woo geeft iedereen het wettelijke recht op toegang tot informatie van de overheid. De Woo regelt dat informatie actief openbaar gemaakt moet worden. Dit betekent dat inwoners niet hoeven te vragen om allerlei soorten informatie maar dat de informatie al openbaar beschikbaar is (tenzij deze niet geschikt is om openbaar te maken). Is de informatie die u zoekt nog niet openbaar, dan kunt u een Woo-verzoek indienen.

Documenten met overheidsinformatie zijn openbaar, tenzij de Woo bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar gemaakt te worden. Zo geven we geen informatie over personen of vertrouwelijke bedrijfsinformatie. Ook hoeft de gemeente de documenten niet te geven als andere belangen hierdoor worden geschaad.

De Woo verplicht gemeenten om zoveel mogelijk publieke informatie zelf (actief) openbaar te maken  In de Woo zijn 11 verschillende soorten informatie genoemd die de gemeente uiteindelijk verplicht actief openbaar moet maken. Deze soorten zijn:

 1. Wet- en regelgeving
 2. Organisatiegegevens
 3. Raadstukken
 4. Collegestukken
 5. Stukken van adviescolleges
 6. Convenanten
 7. Jaarplannen en -verslagen
 8. Woo/informatieverzoeken
 9. Onderzoeksrapporten
 10. Beschikkingen
 11. Klachten

De verplichting om de verschillende soorten informatie actief openbaar te maken, gaat stap voor stap.  De exacte volgorde daarin is nog niet wettelijk bepaald. Niet alles is openbaar. De wet geeft daarvoor uitzonderingsgronden. Zo mogen in verband met de privacy persoonsgegevens niet openbaar worden gemaakt, mag vertrouwelijke informatie van bedrijven niet worden gedeeld en mag het openbaar maken betrokken belangen niet onevenredig schaden.

Veel informatie over gemeentelijk beleid of de uitvoering daarvan, kunt u lezen op deze website. Soms verwijzen wij op deze website naar de vindplaats van de informatie. Kijk bij ‘Links’ voor verschillende informatiesoorten die al via deze website te vinden zijn. Twijfelt u of de informatie die u zoekt openbaar is? Bel ons dan via 14 0228. Is de informatie die u zoekt niet openbaar? Dan kunt u ons vragen om de informatie openbaar te maken. Dit doet u met een Woo-verzoek.

U kunt documenten online aanvragen. Dat doet u door een Woo-verzoek in te dienen via bovenstaande knop. Probeer zo concreet mogelijk aan te geven naar welke informatie u op zoek ben om welke of wat voor soort documenten het gaat (bijvoorbeeld een rapport of verslag) en welke periode dit betreft. U kunt alleen een Woo-verzoek indienen over publieke informatie die is opgeslagen in documenten. Een document kan bijvoorbeeld een rapport, besluit, vergunning of e-mail zijn, maar het kan ook een foto of geluidsband zijn. Na het invullen van het online formulier krijgt u een ontvangstbevestiging.

Alle andere online manieren (bijvoorbeeld via fax, (persoonlijke) e-mailadressen, het digitale klachtenformulier, LinkedIn-, Twitter-, Instagram- of Facebookaccounts) kunt u niet gebruiken voor het aanvragen van documenten.

Als het niet lukt om online een Woo-verzoek te doen, dan kunt u dit per post doen. In uw schriftelijke verzoek moet het volgende staan:

 • uw naam en adres
 • de datum
 • een omschrijving waarover u informatie wilt ontvangen

Probeer zo concreet mogelijk aan te geven naar welke informatie u op zoek bent, om welke of wat voor soort documenten het gaat (bijvoorbeeld een rapport of verslag) en welke periode dit betreft. U kunt alleen een Woo-verzoek indienen over publieke informatie die is opgeslagen in documenten. Een document kan bijvoorbeeld een rapport, besluit, vergunning of e-mail zijn, maar het kan ook een foto of geluidsband zijn. U kunt het Woo-verzoek sturen aan: Het college van burgemeester en wethouders van Enkhuizen, Postbus 20, 1610 AA Bovenkarspel. Let erop dat u ook een handtekening bij uw verzoek zet.

De gemeente kan een vergoeding (leges) vragen voor het verstrekken van kopieën, een uittreksel of een samenvatting van de inhoud van een document.

De gemeente moet uiterlijk binnen 4 weken een beslissing nemen op uw Woo-verzoek. Deze termijn kan eventueel met 2 weken worden verlengd. Wanneer u het niet eens bent met de beslissing op uw Woo-verzoek kunt u bezwaar maken. U leest hierover meer in de beslissing die u ontvangt.

Voor meer informatie en veel gestelde vragen over de Woo kunt u de website van het Ministerie van BZK bekijken. U kunt ook de gemeente bellen op 14 0228.

Alle afgehandelde Woo-verzoeken staan op de pagina ‘Woo-verzoeken‘.