Kinderopvang starten

Wilt u een kinderopvang starten? Dan moet u veel regelen. Uw kindercentrum, gastouderbureau of kinderopvangvoorziening moet voldoen aan allerlei kwaliteitseisen. Daarnaast bent u verplicht om uw kinderopvang aan te melden bij de gemeente. Wij registreren u in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

Aanmelden

Voor het aanmelden van uw kindcentrum, gastouderbureau of kinderopvangvoorziening neemt u contact op met de gemeente.

Wijziging doorgeven

Heeft u een kindercentrum, gastouderopvang of gastouderbureau en gaat u iets veranderen? Vul dan het wijzigingsformulier van de Rijksoverheid in.

Als u dat gedaan heeft neemt u contact op met de gemeente.

  • voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een kindercentrum of gastouderbureau (artikel 1.45, 1e lid Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen): € 720,55
  • voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het bieden van gastouderopvang (artikel 1.45, 2e lid Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen): € 295,30

Na ontvangst van de aanvraag geven wij opdracht aan de GGD voor een inspectie bij uw opvanglocatie.

Binnen 10 weken na de aanvraagdatum ontvangt u een besluit op uw aanvraag. Hierin staat of u mag gaan exploiteren en of de vestiging wordt  geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang.

De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. De GGD voert regelmatig inspecties uit. De rijksoverheid is verantwoordelijk voor het landelijke toezicht. De brochure Toezicht en handhaving kinderopvang van GGD Nederland (pdf, 362 kB) geeft houders in de kinderopvang een overzicht van de belangrijkste eisen waar een kinderopvangorganisatie aan moet voldoen vanuit de Wet kinderopvang. De brochure gaat ook in op de taken en verantwoordelijkheden van de GGD en de gemeente.

De GGD bezoekt elk jaar kinderdagverblijven, buitenschoolse opvanglocaties en gastouderbureaus. Elk jaar controleert de GGD steekproefsgewijs ook gastouders. De inspecteur bekijkt de dagelijkse praktijk en controleert de kwaliteit van de opvang. De bevindingen worden vastgelegd in een inspectierapport. U kunt deze inspectierapporten inzien op de website van de Landelijke registratie kinderopvang.

De gemeente heeft de wettelijke taak om handhavend op te treden als uit een inspectierapport blijkt dat de locatie voor kinderopvang niet voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen. 

Ga eerst met uw klacht naar de organisatie zelf. Krijgt u geen reactie of wordt uw klacht niet serieus genomen? Ga dan binnen 3 maanden met uw klacht naar de Geschillencommissie Kinderopvang. Dit kan alleen als u een klacht hebt over een organisatie die geregistreerd is bij de Geschillencommissie. Op de website van de Geschillencommissie kunt u een formulier downloaden om uw klacht digitaal of schriftelijk in te dienen bij de Geschillencommissie. Zit u in een oudercommissie die een conflict heeft met een organisatie in de kinderopvang? Dan kunt u met uw klacht naar de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang.