Ondersteuningsgelden voor controle coronatoegangsbewijs

Bent u als horecaondernemer, sportschool, culturele instelling of sportvereniging verplicht om de Coronatoegangsbewijs-check te doen? Dan heeft u wellicht kosten gemaakt, die u kunt declareren. Hieronder vindt u informatie over welke kosten vergoed worden en hoe u een aanvraag kunt indienen.

Let op: u doet eerst een aanvraag voor de regeling door het aanvraagformulier in te vullen. Als de aanvraag is goedgekeurd kunt u gemaakte kosten vergoed krijgen d.m.v. het declaratieformulier.

Deze regeling geldt van 22 september tot en met 31 december 2021, zolang de CTB-plicht geldt én zolang het budget beschikbaar is. U kunt de aanvraag nog tot en met 14 januari 2022 indienen.  

De gemeente heeft van de Rijksoverheid een beperkt budget gekregen voor de regeling. Er is dus een maximum bedrag wat de gemeente kan toekennen. We streven naar een eerlijke verdeling van dit bedrag en dat betekent dat we wekelijks bekijken welke binnengekomen aanvragen worden toegekend.

 • u vult het online formulier in;
 • de gemeente werkt met tijdvakken van één maand. Dus bijvoorbeeld van 1 oktober tot en met 31 oktober als één aanvraag;
 • uit de aanvraag moet blijken dat de aangevraagde ondersteuningsgelden daadwerkelijk ingezet worden om de controle op CTB’s vorm te geven;
 • in de aanvraag voegt u een onderbouwing toe van de kosten en verwerkt u de volgende gegevens:
  • a. relatie met CTBcheck;
  • b. tijdvak;
  • c. de te declareren kosten (zie ook ‘Welke kosten worden vergoed en welke niet?’) van dit toetsingskader waaruit blijkt dat het extra kosten betreffen;
  • d. indien al mogelijk voegt u kopieën van bewijsstukken bij.
 • Een reactie op uw aanvraag ontvangt u op het opgegeven e-mailadres;
 • na de beoordeling binnen één week laten wij aan u weten in hoeverre we uw aanvraag toekennen;
 • uit de toekenning blijkt welk bedrag u vergoed krijgt;
 • factoren die van belang zijn voor toekenning zijn:
  • of u de aangevraagde gelden inzet voor controle op CTB;
  • of de kosten hiervan passen binnen het kader van de regeling;
  • of de kosten hiervan in voldoende mate onderbouwd en redelijk zijn;
  • of toekenning van de aanvraag niet leidt tot een ongelijke verdeling van het beschikbare budget.
 • voor het declareren van de daadwerkelijke kosten gebruikt u het declaratieformulier;
 • let op: vul dit formulier pas in, als u per mail akkoord heeft ontvangen op uw aanvraag;
 • hier voegt u facturen en/of berekeningen toe van de gemaakte kosten. Wanneer u bijvoorbeeld extern inhuurt , stuurt u een factuur mee. Maakt u extra loonkosten, dan voegt u een berekening toe waaruit blijkt dat het extra kosten zijn;
 • u ontvangt het bedrag op de opgegeven rekening.

Voor vergoeding komen de kosten in aanmerking die samenhangen met de ondersteuning bij voorzieningen die verplicht zijn om de coronatoegangsbewijzen te controleren. De bijdrage vergoedt kosten voor de inzet van werknemers en arbeidskrachten die coronatoegangsbewijzen controleren of de controle van coronatoegangsbewijzen bevorderen en makkelijker maken. Te denken valt aan de inzet van gastheren, -vrouwen of beveiligers die de toepassing van artikel 6.30 van de ‘Tijdelijke regeling’ ondersteunen in duidelijke gevallen. Alleen kosten voor activiteiten die plaatsvinden in de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021 komen voor vergoeding in aanmerking.

Vergoedbare kosten

Vanuit de bijdrage komen de volgende kosten die door de Veiligheidsregio en in overeenstemming met deze organisatie die een derde partij maakt ter ondersteuning van de naleving van artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling in aanmerking: i. verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten; ii. verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder i; iii. in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten; iv. materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren; v. verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder iv. Dit geldt alleen voor aanvragers die de BTW niet zelf kunnen terugvragen.

Niet vergoedbare kosten

Voor bekostiging vanuit de bijdrage komen de volgende kosten niet in aanmerking: i. kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan voor 22 september 2021 of na 31 december 2021; ii. kosten voor activiteiten waarvoor reeds een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt. iii. kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds.

Niet per se alle kosten worden vergoed. Deze regeling gaat om een financiële tegemoetkoming voor de extra kosten die in verband met  CTB-controles worden gemaakt. Om een eerlijke verdeling van de gelden te bewerkstelligen, heeft de gemeente de volgende beoordelingsregels vastgesteld die gebruikt worden bij de beoordeling van individuele aanvragen:

 1. aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst;
 2. aanvragen worden getoetst aan de kaders van de regeling; dat wil zeggen dat de kosten in beginsel voor vergoeding in aanmerking moeten komen volgens de ministeriele kaders en dat er een goede duidelijke en geloofwaardige beschrijving moet zijn van de extra kosten die een ondernemer maakt ten behoeve van de uitvoering van ctb-controles. Gederfde omzet door de ctb-plicht bijvoorbeeld, wordt niet vergoed (omdat dit niet mag);
 3. aanvragen worden wekelijks beoordeeld aan de hand van deze beoordelingsregels door minimaal drie medewerkers uit de coronastuurgroep (het beoordelingsteam);
 4. voor kosten van extra inzet eigen personeel wordt een maximum gehanteerd van € 1.250,- per tijdvak van een maand;
 5. voor kosten van externe inhuur wordt een maximum gehanteerd van € 1.250,- per tijdvak van een maand;
 6. voor de kosten onder 4 en 5 samen wordt een maximum gehanteerd van € 1.750,- per tijdvak;
 7. voor materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs faciliteren (zoals een scanner/ iPad op zuil)), wordt een maximum gehanteerd van € 600,- ex BTW eenmalig;
 8. voor evenementen geldt een totaal maximum van € 500,- per dag voor alle voor vergoeding in aanmerking komende kosten (sommige evenementen zijn meerdaags);
 9. Aanvragen die binnenkomen nadat het volledige budget reeds is toegekend worden afgewezen wegens het bereiken van het plafond.