Drank- en horecavergunning

Wilt u alcohol schenken in een commerciële horeca-inrichting? Dan heeft u een drank- en horecavergunning nodig. In een dergelijke horeca-inrichting mag u zowel zwak-alcoholhoudende dranken als sterke dranken verkopen voor gebruik ter plaatse.

Let op: Start u een horecabedrijf? In bijna alle gevallen heeft u naast een drank- en horecavergunning ook een exploitatievergunning nodig

 
  • Drank- en Horecavergunning € 707,00

  • Wijziging vergunning n.a.v. gewijzigde inrichting of leidinggevende(n) € 123,90

  • Ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet € 79,40

.

U maakt hiervoor een afspraak of neemt telefonisch contact op via:(0228) 360 100 of 140228

U kunt een Drank- en Horecavergunning aanvragen voor: 

Uw inrichting moet voldoen aan inrichtingseisen, deze zijn te vinden in het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet, zie wetten.overheid.nl

Wijzigt u iets aan de inrichting dan vult u het Meldingsformulier wijziging inrichting Enkhuizen (pdf 68,6 kb) in.

Ook worden er eisen gesteld aan de eigenaar en leidinggevenden.

Bij aanvraag van een exploitatievergunning en/of Drank- en Horecavergunning moet u waarschijnlijk het  Bibob-vragenformulier invullen (op grond van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur stellen wij u vragen gaan over onder andere de financiering, de organisatie en de betrokken (rechts)personen). De volgende stappen worden dan genomen:

  1. Toetsen van de aanvraag aan de huidige van toepassing zijnde wetgeving (‘eigen huiswerkfase’)
  2. Inwinnen van nadere informatie (‘eigen huiswerkfase’)
  3. Onderzoek door het landelijk Bureau Bibob

Alleen als de gemeente in stap 1 en/of stap 2 besluit tot een diepgaander onderzoek, leidt dit tot stap 3. Bij deze aanvraag is het wettelijk verplicht om de aanvraag (inclusief een bestuursreglement) en het ontwerpbesluit 6 weken ter inzage leggen. Na afloop van deze termijn kan de gemeente, na beoordeling/afhandeling van de eventueel ingebrachte zienswijzen en afronding van het Bibob-onderzoek de vergunning verlenen of weigeren. Let op: Neem op tijd contact op met ons. Uw aanvraag kent meerdere aspecten met elk een eigen afhandelingstermijn. Zonder vergunning mag u geen alcoholhoudende dranken schenken.

U dient een verzoek tot wijziging in. Hiervoor gebruikt u 

Formulier melding wijziging leidinggevende Enkhuizen (pdf 176,61 kb)

U vraagt opnieuw een drank- en horecavergunning aan.