Planschade

Planschade is vermogensschade die ontstaat na een wijziging van de planologie in uw directe omgeving. Vermogensschade kan optreden doordat bijvoorbeeld uw huis in waarde is gedaald door een toename van geluidsoverlast of een verlies aan privacy. Na ingang van de Omgevingswet spreken we over nadeelcompensatie in plaats van planschade.

In verband met bestemmingsplannen en Omgevingsvergunningen die voor 01-01-2024 zijn vastgesteld of verleend, is planschade nog tot 2029 aan te vragen. Planschade mag binnen 5 jaar na het onherroepelijk worden nog worden aangevraagd.

De Nadeelcompensatie start bij invoering van de Omgevingswet voor:

 • het nieuwe vastgestelde omgevingsplan
 • de verleende omgevingsvergunning voor Buitenplanse omgevingsplanactiviteiten (Bopa)

Aanvragen

U kunt planschade aanvragen als:

 • u schade geleden heeft aan uw eigendom (u bent eigenaar, geen huurder)
 • er schade is vanwege planologische maatregelen (bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen)
 • de vergoeding aanvraagt binnen 5 jaar nadat het bestemmingsplan of de omgevingsvergunning definitief is vastgesteld
 • u goede argumenten heeft waarom u de schade niet zelf hoeft te betalen
 • er nog niet op een andere manier een tegemoetkoming voor de schade geregeld is. Bijvoorbeeld doordat de gemeente uw pand heeft aangekocht of onteigend

Waardevermindering van uw woning, bedrijf, opstallen of gronden kan ontstaan door:

 • beperking van uw privacy
 • beperking van uw uitzicht
 • beperking van zonlicht
 • toename van geluidsoverlast
 • toename van lichtoverlast
 • toename van geuroverlast
 • vermindering van de bereikbaarheid
 • verkeers- en parkeerhinder. Wij beantwoorden de vraag of er daadwerkelijk sprake is van planschade aan de hand van een planologische vergelijking tussen de planologische situatie voordat de planologische maatregel werd vastgesteld en de situatie hierna. Daarbij is de feitelijke situatie niet van belang.

De kosten zijn € 300,- per aanvraag. Bij toekenning van een tegemoetkoming in schade ontvangt de aanvrager dit bedrag terug.