Zilverstraat-Hoogstraat

Op de locatie Zilverstraat-Hoogstraat komen 55 woningen en 2 ruimten voor commerciële activiteiten. De 55 woningen bestaan uit 26 woningen, 24 appartementen, waarvan 14 sociale huur en/of – koop en 5 beneden-bovenwoningen.

De kade van de Oosterhaven verandert in een mooie plek om te verblijven, te wandelen en te recreëren. Ook krijgt de natuur een belangrijke plek in het plan. Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt rekening gehouden met klimaatverandering. En er is veel ruimte voor groen en biodiversiteit. De woningen worden duurzaam gebouwd met gebruik van een eigen warmte- en koelingssysteem.

De Stadskade

Op 28 september 2023 heeft de gemeente met Henselmans Bouw- en Ontwikkeling uit Noord Scharwoude de koop-/ontwikkelovereenkomst gesloten. Het bedrijf heeft voor dit project een eigen website waar u geïnformeerd wordt over de ontwikkelingen aan de Zilverstraat – Hoogstraat. Henselmans Bouw- en Ontwikkeling heeft als projectnaam gekozen voor ‘De Stadskade’.

schets van de nieuw te bouwen huizen

Subsidie provincie

De provincie geeft subsidie voor het plan Zilverstraat-Hoogstraat. De subsidie ontvangt de gemeente in het kader van woningbouwversnelling. Het geld is bedoeld voor extra inzet van personeel om het plan te ontwikkelen.

Meer informatie?

Heeft u nog andere vragen? Laat het ons weten via zilverstraat@sed-wf.nl

Deze locatie is al jaren braakliggend; al sinds het vertrek van firma De Bruin. De Hoogstraat vestigt het huidige stadskantoor met burgerloket. De gemeente wil nu deze locatie aanpakken en zou graag zien dat er nieuwe bebouwing wordt ontwikkeld, passend bij deze omgeving en die recht doet aan dit historisch stuk van Enkhuizen aan de Oosterhaven. 

In de Structuurvisie Enkhuizen is het gebied rondom de Oosterhaven aangeduid als gebied voor ontwikkeling en in het bestemmingsplan wordt de locatie aangemerkt als een ontwikkelingslocatie voor een gemengd gebied met mogelijke functies wonen, kleinschalige bedrijvigheid en horeca.

In samenwerking met buurtbewoners hebben we een programma van eisen en wensen gemaakt voor het plan. De raad stelde 24 november 2021 het programma vast voor woningbouw en inrichting van de openbare ruimte op het terrein aan de Hoogstraat en Zilverstraat.

In 2022 vond de aanbesteding plaats en dienden 13 inschrijvers een plan in. Henselmans Bouw & Ontwikkeling B.V. uit Noord-Scharwoude heeft het beste plan en won de aanbesteding. Het college van B&W heeft in november 2022 het werk voorlopig gegund aan Henselmans.

Op 28 september 2023 heeft de gemeente met Henselmans Bouw- en Ontwikkeling uit Noord Scharwoude de koop-/ontwikkelovereenkomst gesloten.

Er is een klankbordgroep samengesteld. In drie bijeenkomsten gaf deze groep input voor het Programma van Eisen voor het woningbouwplan. De ontwikkelaar gaat het plan verder uitwerken. Daarbij betrekt de ontwikkelaar ook inwoners en andere belanghebbenden. Bijvoorbeeld door het houden van bijeenkomsten, workshops, door het inzetten van een participatiewebsite.

De ontwikkelaar betrekt inwoners ook in de volgende fasen waarbij het ontwerp verder wordt uitgewerkt. Op website De Stadskade vindt u meer informatie over het plan.

Inschrijven voor een woning is nog niet mogelijk. Als het plan verder is uitgewerkt, leest u op deze website hoe u zich kunt inschrijven en aanmelden voor meer informatie.

Op website De Stadskade van Henselmans Bouw- en Ontwikkeling vindt u meer informatie over het plan.

Links

WatWanneer
uitwerking plan2024
start bouw1e kwartaal 2025
schets van de steeg met woningen