Hoogstraat-Zilverstraat

Woningbouw in het oostelijk deel van de oude binnenstad van Enkhuizen: de gemeente werkt in samenwerking met de omgeving toe naar een programma van eisen voor woningbouw en openbare ruimte op het (deels braakliggend) terrein aan de Hoogstraat en Zilverstraat. 

Wat gaat er gebeuren op deze locatie?

Nadat eerdere ideeën voor deze locatie niet tot uitwerking kwamen, worden nu de eerste stappen gezet om te komen tot een plan voor nieuwbouw en voor de openbare ruimte. De ontwikkeling van de locatie Hoogstraat-Zilverstraat bestaat uit een ontwerp en plan voor woningbouw. Daarnaast wordt de openbare ruimte (opnieuw) ingericht met voldoende parkeerplaatsen en groen en met aandacht voor het water. Denk hierbij aan de mogelijkheid van een wandeling langs het water van de Oosterhaven.

Wanneer vindt de uitvoering van het plan plaats?

Uitvoering van het plan is nog ver weg; het project zit nu in de voorbereidingsfase. In deze fase wordt alle benodigde informatie verzameld om uiteindelijk te komen tot een Programma van Eisen. In een Programma van Eisen staan de uitgangspunten voor het ontwerp, maar ook wensen en ideeën van bewoners en belangstellenden. Het Programma van Eisen wordt later aan de gemeenteraad voorgelegd voor een besluit.

Informatie en klankbordgroep voor omwonenden en belangstellenden

Met (digitale) bijeenkomsten, deze webpagina en aanvullende informatie (waaronder een vraag- en antwoorddocument) informeren we u over wat er de komende periode staat te gebeuren. Omwonenden en andere betrokkenen worden uitgenodigd mee te denken over verschillende onderwerpen zoals de openbare ruimte, verkeer, parkeren en bouwvorm (passend in de oude binnenstad). Hiervoor wordt een klankbordgroep samengesteld. Daarnaast willen we reacties ophalen via een enquête. Dit gebeurt allemaal in het voorjaar van 2021. De eerste (online) informatieavond is op maandag 1 maart. De klankbordgroep komt in de weken daarna bij elkaar. 

Goed om te weten

De ontwikkellocatie bestaat globaal uit het gebied aan de Hoogstraat/Zilverstraat en de Oosterhaven; het huidige stadskantoor en het braakliggende terrein. De toekomstige inrichting van de openbare ruimte hoort ook bij het project.

de hoogstraat in Enkhuizen

Veelgestelde vragen

Hieronder een overzicht van vragen en antwoorden met betrekking tot de planvorming voor herontwikkelingslocatie Zilverstraat/Hoogstraat. Dit document wordt gedurende het proces verder uitgebreid en bijgewerkt, afhankelijk van de actualiteit en vragen die spelen.

Deze locatie is al jaren braakliggend; al sinds het vertrek van firma De Bruin. De Hoogstraat vestigt het huidige stadskantoor met burgerloket. De gemeente wil nu deze locatie aanpakken en zou graag zien dat er nieuwe bebouwing wordt ontwikkeld, passend bij deze omgeving en die recht doet aan dit historisch stuk van Enkhuizen aan de Oosterhaven. 

In de Structuurvisie Enkhuizen is het gebied rondom de Oosterhaven aangeduid als gebied voor ontwikkeling en in het bestemmingsplan wordt de locatie aangemerkt als een ontwikkelingslocatie voor een gemengd gebied met mogelijke functies wonen, kleinschalige bedrijvigheid en horeca.

We staan aan de start van het planproces. We denken na over wat er op deze locatie mag worden ontwikkeld. Dat wordt vastgelegd in eisen en wensen/ambities. Als de gemeenteraad hier vervolgens een besluit over heeft genomen begint; we vragen marktpartijen om met ideeën en voorstellen te komen. Daaruit wordt dan één partij geselecteerd: de marktpartij met het beste voorstel. 

In deze fase zoekt de gemeente naar de balans tussen alle wensen en eisen. Een onderdeel daarvan is overleg met bewoners, omgeving en andere betrokkenen. Ondertussen vinden er diverse onderzoeken plaats. We verzamelen zoveel mogelijk informatie om het Programma van Eisen (en wensen) op te stellen. Dat Programma van Eisen wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Hierin leggen we vast waar de ideeën en voorstellen van marktpartijen aan dienen te voldoen. Aan de hand van de eisen en wensen vraagt de gemeente een aantal partijen vervolgens een voorstel te doen. In een Programma van Eisen staan allerlei kaders; bijvoorbeeld in dat er een bepaalde parkeeroplossing vereist is, welk type woningen er (mogen) komen, wat de bouwhoogte mag zijn, maar ook dat de gemeente eisen stelt aan de inrichting van de openbare ruimte of wenst dat er extra maatregelen worden genomen om energie te besparen. Sommige zaken zijn harde eisen, sommige zaken zijn wensen om de marktpartijen uit te dagen om nog meer kwaliteit te leveren. 

Dan begint de aanbestedingsfase. De gemeente nodigt dan meerdere marktpartijen uit om met voorstellen te komen. Die voorstellen worden dan besproken en beoordeeld.  Uiteindelijk wordt één partij geselecteerd.  

Dat gebeurt aan de hand van selectiecriteria die mede zijn gebaseerd op het Programma van Eisen, maar ook financiën spelen een rol.

De vraag of het bestaande stadskantoor wel of niet een onderdeel gaat uitmaken van de nieuwe ontwikkeling moet nog beantwoord worden door de gemeenteraad (te volgen via de agenda van de gemeenteraad).

Nee. Het college heeft besloten om in eerste instantie de ontwikkeling van de Zilverstraat en Hoogstraat locatie te onderzoeken.

Nee. We zitten u in het begin van het planproces. De gemeente maakt geen bouwplannen. Marktpartijen worden later in het proces gevraagd om met hun ideeën en plannen te komen.

De gemeente wil graag inbreng van bewoners en andere betrokkenen een plek geven in dit proces. Het college wil kwaliteit voor de planontwikkeling; daarbij zien ze het raadplegen van omwonenden en belangstellenden als waardevol, onder andere voor de zorgvuldigheid van het project en ook het draagvlak. Een breed palet aan meningen en visies draagt bij aan kwaliteit. 

De verkopende partij mag/kan uiteindelijk bepalen of bepaalde groepen voorrang krijgen of eerste keuze hebben bij de verkoop van de woningen. Het is echter het meest gebruikelijk dat de woningen gewoon in de openbare verkoop worden aangeboden.

Er wordt een klankbordgroep gevormd vanuit omwonenden, die wordt gevraagd om mee te denken en suggesties te doen. Vragen en opmerkingen kunt u mailen naar zilverstraat@sed-wf.nl

Meer informatie?

Heeft u nog andere vragen of wilt u een link ontvangen voor de informatiebijeenkomst? Laat het ons weten via zilverstraat@sed-wf.nl