Hoogstraat-Zilverstraat

Woningbouw in het oostelijk deel van de oude binnenstad van Enkhuizen: de gemeente werkt in samenwerking met de omgeving toe naar een programma van eisen voor woningbouw en openbare ruimte op het (deels braakliggend) terrein aan de Hoogstraat en Zilverstraat. 

Wat gaat er gebeuren op deze locatie?

Nadat eerdere ideeën voor deze locatie niet tot uitwerking kwamen, worden nu de eerste stappen gezet om te komen tot een plan voor nieuwbouw en voor de openbare ruimte. De ontwikkeling van de locatie Hoogstraat-Zilverstraat bestaat uit een ontwerp en plan voor woningbouw. Daarnaast wordt de openbare ruimte (opnieuw) ingericht met voldoende parkeerplaatsen en groen en met aandacht voor het water. Denk hierbij aan de mogelijkheid van een wandeling langs het water van de Oosterhaven.

Wanneer vindt de uitvoering van het plan plaats?

Het project zit nu in de voorbereidingsfase. De afgelopen tijd is alle benodigde informatie verzameld om uiteindelijk te komen tot een Programma van Eisen. In een Programma van Eisen staan de uitgangspunten voor het ontwerp, maar ook wensen en ideeën van bewoners en belangstellenden.

In de raadsvergadering van 23 november 2021 stond het Programma van Eisen op de agenda ter bespreking en besluitvorming: de gemeente heeft een positief besluit genomen. Nu gaat de gemeente een aanbesteding organiseren. Projectontwikkelaars kunnen dan een plan indienen. Deze fase vindt plaats in 2022.

Informatie en klankbordgroep voor omwonenden en belangstellenden

Met (digitale) bijeenkomsten, deze webpagina en aanvullende informatie (waaronder een vraag- en antwoorddocument) informeren we belangstellenden over wat er de komende periode staat te gebeuren. Er is onder andere een klankbordgroep samengesteld, die een aantal keer bij elkaar is gekomen om mee te denken over verschillende onderwerpen zoals de openbare ruimte, verkeer, parkeren en bouwvorm (passend in de oude binnenstad).

Goed om te weten

De ontwikkellocatie bestaat globaal uit het gebied aan de Hoogstraat/Zilverstraat en de Oosterhaven; het huidige stadskantoor en het braakliggende terrein. De toekomstige inrichting van de openbare ruimte hoort ook bij het project.

de hoogstraat in Enkhuizen

Veelgestelde vragen

Hieronder een overzicht van vragen en antwoorden met betrekking tot de planvorming voor herontwikkelingslocatie Zilverstraat/Hoogstraat. Dit document wordt gedurende het proces verder uitgebreid en bijgewerkt, afhankelijk van de actualiteit en vragen die spelen.

Deze locatie is al jaren braakliggend; al sinds het vertrek van firma De Bruin. De Hoogstraat vestigt het huidige stadskantoor met burgerloket. De gemeente wil nu deze locatie aanpakken en zou graag zien dat er nieuwe bebouwing wordt ontwikkeld, passend bij deze omgeving en die recht doet aan dit historisch stuk van Enkhuizen aan de Oosterhaven. 

In de Structuurvisie Enkhuizen is het gebied rondom de Oosterhaven aangeduid als gebied voor ontwikkeling en in het bestemmingsplan wordt de locatie aangemerkt als een ontwikkelingslocatie voor een gemengd gebied met mogelijke functies wonen, kleinschalige bedrijvigheid en horeca.

Het project is in de voorbereidingsfase. Er wordt een Programma van Eisen opgesteld. Als de gemeenteraad hier vervolgens een besluit over heeft genomen, vragen we marktpartijen om met ideeën en voorstellen te komen. Daaruit wordt dan één partij geselecteerd: de marktpartij met het beste voorstel.  

Er is zoveel mogelijk informatie verzameld om het Programma van Eisen (en wensen) op te stellen. Dat Programma van Eisen wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Hierin leggen we vast waar de ideeën en voorstellen van marktpartijen aan dienen te voldoen. Aan de hand van de eisen en wensen vraagt de gemeente een aantal partijen vervolgens een voorstel te doen. In een Programma van Eisen staan allerlei kaders; bijvoorbeeld in dat er een bepaalde parkeeroplossing vereist is, welk type woningen er (mogen) komen, wat de bouwhoogte mag zijn, maar ook dat de gemeente eisen stelt aan de inrichting van de openbare ruimte of wenst dat er extra maatregelen worden genomen om energie te besparen. Sommige zaken zijn harde eisen, sommige zaken zijn wensen om de marktpartijen uit te dagen om nog meer kwaliteit te leveren.

Dan begint de aanbestedingsfase. De gemeente nodigt dan meerdere marktpartijen uit om met voorstellen te komen. Die voorstellen worden dan besproken en beoordeeld.  Uiteindelijk wordt één partij geselecteerd.  

Dat gebeurt aan de hand van selectiecriteria die mede zijn gebaseerd op het Programma van Eisen, maar ook financiën spelen een rol.

De vraag of het bestaande stadskantoor wel of niet een onderdeel gaat uitmaken van de nieuwe ontwikkeling moet nog beantwoord worden door de gemeenteraad (te volgen via de agenda van de gemeenteraad).

Nee. Het college heeft besloten om in eerste instantie de ontwikkeling van de Zilverstraat en Hoogstraat te onderzoeken.

Nee. We zitten nu in het begin van het planproces. De gemeente maakt geen bouwplannen. Marktpartijen worden later in het proces gevraagd om met hun ideeën en plannen te komen.

Er is een klankbordgroep samengesteld. In drie sessies hebben ze input gegeven voor het Programma van Eisen. De gemeente wil graag inbreng van bewoners en andere betrokkenen een plek geven in dit proces. Het college wil kwaliteit voor de planontwikkeling; daarbij zien ze het raadplegen van omwonenden en belangstellenden als waardevol, onder andere voor de zorgvuldigheid van het project en ook het draagvlak. Een breed palet aan meningen en visies draagt bij aan kwaliteit.

Meer informatie?

Heeft u nog andere vragen of wilt u een link ontvangen voor de informatiebijeenkomst? Laat het ons weten via zilverstraat@sed-wf.nl