Raadscommissies

In Enkhuizen zijn er twee raadscommissies. Zij bereiden de besluitvorming voor de gemeenteraad voor. Zij geven ook advies over de voorstellen. De commissievergaderingen zijn maandelijks op het stadskantoor. In het vergaderschema staat wanneer de commissies vergaderen en wat er op de agenda staat.

Commissie Bestuur, Organisatie, Financiën en Samenleving (BOFS)

Onderwerpen betreffende planning & control, crediteuren- en debiteuren administratie, invorderingsbeleid, bedrijvenadministratie, woz administratiebeheer, aanslag opleggingen, bezwaar en beroep inzake belastingen, belasting- en kwijtscheldingsbeleid, kwijtscheldingsafhandeling, secretariaat kamers van bezwaar en beroep, secretariële ondersteuning bestuur en management, personeel, organisatie, automatisering, informatisering, post- en archief, facilitair, openbare orde en veiligheid, communicatie, regionale zaken, juridische ondersteuning en –advisering, sociale uitkeringen, arbeidsmarkttoeleiding, vluchtelingenzorg, gehandicapten en ouderenzorg, fondsverwerving, onderwijs, cultuur, welzijn/gezondheidszorg, sport , burgerzaken, begraafplaatsen.

Commissie Grondgebied

Onderwerpen betreffende economische zaken, detailhandel, havendienst en visafslag, de Drecht, de Witte Duif, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, bouw en woningtoezicht, monumentenzorg, milieu, grondbedrijf, weg- en waterbouw, bouwkunde, plantsoen/groenvoorziening, materieel, verkeer, infra structurele projecten, markten.

Alle raads- en commissiestukken en de vergaderdata staan in de agenda.

Naast deze twee commissies is er nog, samen met Stede Broec en Drechterland, de Rekenkamercommissie.