Raadscommissies

De raadscommissie bereidt de besluiten van de gemeenteraad voor. De commissie adviseert de gemeenteraad hierover. Elke raadscommissie is gespecialiseerd in een aantal onderwerpen en heeft een eigen takenpakket.

In Enkhuizen zijn er twee raadscommissies, namelijk:

  • commissie Bestuur, Openbare Orde en Veiligheid, Erfgoed, Grondgebied (BOEG)
  • commissie Sociaal Domein, Financiën, Bedrijfsvoering (SFB)

De commissievergaderingen zijn maandelijks op het stadhuis. In het vergaderschema staat wanneer de commissies vergaderen en wat er op de agenda staat.

Wie zitten er in een raadscommissie?

In een raadscommissie zitten raadsleden van verschillende politiek partijen. Meestal zijn dat die raadsleden die juist van dat onderwerp de meeste kennis hebben. Ook niet-raadsleden kunnen lid zijn van een commissie. Deze personen moeten wel fractieassistent zijn.

De vergadering van een raadscommissie wordt voorgezeten door een raadslid. De gemeenteraad benoemt de voorzitter van de raadscommissie.

Bij de vergaderingen van de raadscommissies zijn ook de wethouder en de ambtenaren aanwezig die het voorstel hebben voorbereid. Zij kunnen dan alle inhoudelijke vragen van de commissieleden beantwoorden.

Een commissievergadering bijwonen of inspreken

U kunt bij een commissie inspreken. Dat betekent dat u de gemeenteraadsleden en commissieleden, die daar zijn, vertelt hoe u denkt over een onderwerp. U kunt inspreken over de meeste onderwerpen die op de agenda staan. Maar ook over onderwerpen die niet op de agenda staan. Bij een raadsvergadering kunt u niet inspreken.

  • als u wilt inspreken meldt u zich aan door een e-mail te sturen naar de raadsgriffie
  • als u wilt inspreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat meldt u dit minimaal 24 uur vooraf. Dit doet u door een e-mail te sturen naar de raadsgriffie
  • er zijn onderwerpen waarover u niet kunt  inspreken. Bijvoorbeeld een lopende vergunningaanvraag. U leest er meer over in het Reglement van Orde
  • u hoeft zich niet aan te melden als u alleen komt kijken en luisteren

Naast deze twee commissies is er nog, samen met Stede Broec en Drechterland, de Rekenkamercommissie.