Subsidies voor activiteiten

De gemeente verleent subsidies voor activiteiten die bijdragen aan de culturele doelen van Enkhuizen. Organisaties kunnen bij de gemeente Enkhuizen subsidie voor activiteiten aanvragen, bijvoorbeeld op het gebied van sport, jeugd, cultuur, ontmoeting of evenementen.

Er zijn 2 soorten subsidie:

Periodieke subsidie

 • aanvragen vóór 1 oktober voor het volgende jaar. Subsidie voor 2022 vraagt u dus vóór 1 oktober 2021 aan
 • het college van burgemeester en wethouders beslist dan uiterlijk 31 december voor het volgende jaar. Als u bijvoorbeeld voor het jaar 2022 aanvraagt, hoort u uiterlijk 31 december 2021 hoeveel subsidie er verleend wordt (beschikking)

Eenmalige subsidie

 • minstens 8 weken voor de start van de activiteiten aanvragen
 • voor eenmalige aanvragen is er beperkt budget beschikbaar. Het beschikbare budget voor subsidies noemen we subsidieplafonds
 • aanvragen voor eenmalige subsidie worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld tot deze subsidieplafonds zijn bereikt
 • het college van burgemeester en wethouders beslist uiterlijk 6 weken nadat uw volledige aanvraag is ingediend
Voor een aantal afgelaste eenmalige evenementen en/of activiteiten is vaak een gemeentelijke subsidie verstrekt die door de corona maatregelen nu niet door kunnen gaan. Hiervoor is de Regeling verrekening subsidie 2020 voor een- of meerdaagse activiteiten vastgesteld.
 
Regeling verrekening subsidie 2020 gemeente Enkhuizen voor één- of meerdaagse activiteiten (i.v.m. corona-maatregelen)
 1. deze regeling heeft betrekking op verleende subsidies in 2020 voor een- of meerdaagse activiteiten die vanaf 16 maart 2020 niet meer worden georganiseerd als gevolg van de landelijke corona-maatregelen (b.v. Koningsdag, Bevrijdingsdag of vakantiespelen)
 2. de regeling heeft géén betrekking op verleende subsidies in 2020 voor activiteiten die in principe het hele jaar door worden georganiseerd (b.v. voetbal-, zang- en welzijnsactiviteiten) Dit omdat deze activiteiten als zijn of (naar verwachting) straks weer worden uitgevoerd en er dus geen verrekening dient plaats te vinden
 3. de regeling geldt alleen als vaststaat dat de activiteit waarvoor subsidie is ontvangen niet is doorgegaan
 4. van de subsidie die in 2020 is toegekend voor het organiseren van een activiteit en deze activiteit als gevolg van de corona-maatregelen niet doorgaat, wordt 25% van het verleende subsidiebedrag aangemerkt als organisatiekosten. Deze 25% hoeft dus niet terugbetaald te worden
 5. Zijn er meer dan 25% organisatiekosten gemaakt en dat kan worden aangetoond aan de hand van bewijsstukken, worden de organisatiekosten op dat bedrag vastgesteld
 6. De overige 75% van de verleende subsidie, of het bedrag dat overblijft na het hoger vastgestelde bedrag aan organisatiekosten, zal in 2021 in mindering worden gebracht op de te verstrekken subsidie voor dezelfde activiteit
 7. Wordt er in 2021 geen subsidie meer aangevraagd voor de activiteit die in 2020 gehouden zou worden en kan de subsidie in 2021 dus niet verrekend worden, dan dient 75% van de toegekende subsidie of het bedrag dat overblijft na verrekening van de hoger vastgestelde organisatiekosten, in 2020 te worden terugbetaald
 8. Door een beroep te doen op deze regeling komt de subsidieontvanger in aanmerking voor een gedeeltelijke verrekening van de subsidie die in 2020 is toegekend voor een activiteit die door de corona-maatregelen niet heeft kunnen plaatsvinden
 9. om een beroep te doen op de regeling dient gebruik gemaakt te worden van het aanvraagformulier wat hieronder wordt getoond

Deze regeling is op 21 april 2020 vastgesteld door het College van B en W

U kunt hier het aanvraagformulier Regeling verrekening subsidie 2020 (pdf, 244 kB) vinden.

 

Voor subsidies gelden verschillende wetten en regelingen. Naast de Algemene wet bestuursrecht (vnl. hoofdstuk 4, zie wetten.overheid.nl) is de volgende informatie belangrijk voor u:

Algemene subsidie verordening Enkhuizen 2016 (pdf, 382 kB) Hierin staan de regels en voorwaarden.

Subsidieregelingen:

 

 

Tip: lees voordat u de aanvraag indient heel goed de subsidieregelingen door!

Aanvraagformulier downloaden

U kunt hier het aanvraagformulier subsidie Enkhuizen 2021 (pdf, 416 kB) vinden.

Verantwoording
Voor de financiële en inhoudelijke verantwoording over de subsidie (na afloop van de activiteiten) heeft u het vaststellingsformulier (pdf, 168 kB) nodig. U kunt in de beschikking lezen of er verantwoording afgelegd moet worden en welke documenten daarvoor aangeleverd moeten worden.