Raadscommissies

  • in Enkhuizen zijn er 2 raadscommissies
  • zij bereiden de besluitvorming voor de gemeenteraad voor en geven advies over de voorstellen
  • de commissievergaderingen zijn maandelijks op het gemeentehuis
  • in het vergaderschema staat wanneer de commissies vergaderen en wat er op de agenda staat

De twee commissies behandelen de volgende onderwerpen

  • Commissie Bestuur, Organisatie, Financiën en Samenleving (BOFS)

Onderwerpen betreffende planning & control, crediteuren- en debiteuren administratie, invorderingsbeleid, bedrijvenadministratie, woz administratiebeheer, aanslag opleggingen, bezwaar en beroep inzake belastingen, belasting- en kwijtscheldingsbeleid, kwijtscheldingsafhandeling, secretariaat kamers van bezwaar en beroep, secretariële ondersteuning bestuur en management, personeel, organisatie, automatisering, informatisering, post- en archief, facilitair, openbare orde en veiligheid, communicatie, regionale zaken, juridische ondersteuning en –advisering, sociale uitkeringen, arbeidsmarkttoeleiding, vluchtelingenzorg, gehandicapten en ouderenzorg, fondsverwerving, onderwijs, cultuur, welzijn/gezondheidszorg, sport , burgerzaken, begraafplaatsen

  • Commissie Grondgebied

Onderwerpen betreffende economische zaken, detailhandel, havendienst en visafslag, de Drecht, de Witte Duif, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, bouw en woningtoezicht, monumentenzorg, milieu, grondbedrijf, weg- en waterbouw, bouwkunde, plantsoen/groenvoorziening, materieel, verkeer, infra structurele projecten, markten

Alle raads- en commissiestukken en de vergaderdata staan in de

Agenda

Daarnaast is er nog de Rekenkamercommissie (samen met Stede Broec en Drechterland)

Rekenkamercommissie